KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016

Tháng Mười 4, 2016 8:45 sáng
      PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG MN QUẢNG PHÚC

 Số:  …/KH-NTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Quảng Phúc, ngày 27  tháng 9  năm 2016

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

 

Căn cứ công văn số 783/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của UBND thị xã Ba Đồn về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường MN Quảng Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu
 2. Mục đích

– Nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời, xây dựng XHHT và phát triển văn hóa đọc kỷ nguyên số;

– Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

 1. Yêu cầu

– Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường với các hoạt động phong phú và đa dạng.

– Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ giáo viên nhân viên tạo cơ hội cho tất cả mọi người có thể tham gia học tập.

 1. Nội dung hoạt động
 2. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 cho tập thể cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường:

– Tổ chức giới thiệu các loại sách về Mầm non

– Tìm đọc các tài liệu giúp nâng cao kiến thức trong giảng dạy và áp dụng có hiệu quả với tình hình thực tế của đơn vị.

– Tổ chức tìm đọc tài liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy.

 1. Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

Nhà trường tuyên truyền rộng rãi trong tập thể CBGVNV và các bậc phụ huynh, nhà trường tiến hành treo băng rôn với nội dung “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt  đời năm 2016 – phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

 1. Tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt  đời năm 2016 do Bộ thông tin và truyền thông tổ chức.

– Tổ chức tìm đọc các liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy.

III. Thời gian tổ chức

Nhà trường triển khai kế hoạch hoạt động hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt  đời năm 2016 bắt đầu 02/10/2016 đến hết ngày 09/10/2016.

 1. Địa điểm tổ chức

Tại trường mầm non Quảng Phúc

 1. Tổ chức thực hiện
 2. Nhà trường tuyên truyền rộng rãi trong tập thể CBGVNV toàn trường về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với nội dung “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.
 3. Nhà trường kết hợp cùng công đoàn sử dụng máy chiếu giới thiệu các loại sách, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy bậc học mầm non, từ đó ứng dụng phù hợp với đơn vị mình.
 4. Sử dụng máy chiếu giới thiệu một số loại sách, tài liệu với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi” tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt  đời năm 2016 với nội dung “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” của trường mầm non Quảng Phúc.

HIỆU TRƯỞNG

           

  

Nguyễn Thị Lan