KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2018

Tháng Tư 24, 2018 9:39 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN

TRƯỜNG MN QUẢNG PHÚC

Số:  …/KH-NTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Phúc, ngày 14  tháng 4  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2018

 

Căn cứ công văn số 133/ KH-PGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn về việc Tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường MN Quảng Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2018 như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu
 2. Mục đích

– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

– Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường.

 1. Yêu cầu

– Ngày Sách Việt Nam năm 2018 phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường với các hoạt động phong phú và đa dạng.

– Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ giáo viên nhân viên tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

 1. Nội dung hoạt động
 2. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” tại văn phòng trường cho tập thể cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường:

– Tổ chức giới thiệu các loại sách về Mầm non

– Tìm đọc các tài liệu giúp nâng cao kiến thức trong giảng dạy và áp dụng có hiệu quả với tình hình thực tế của đơn vị.

– Tổ chức tìm đọc tài liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy.

 1. Phát động phong trào đọc sách trong Nhà trường

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn  tập thể cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường và có ý thức trách nhiệm xây dựng văn hóa đọc.

 1. Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tuần sách Việt Nam do Bộ thông tin và truyền thông tổ chức.

– Tổ chức tìm đọc các liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy.

III. Thời gian tổ chức

Nhà trường triển khai kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 bắt đầu tháng 4/2016 đến hết tháng tháng 4/2018. Các hoạt động chính được tổ chức từ ngày 16/4 đến ngày 25/4/2018.

 1. Địa điểm tổ chức

Tại văn phòng trường mầm non Quảng Phúc

 1. Tổ chức thực hiện
 2. Nhà trường kết hợp cùng công đoàn sử dụng máy chiếu giới thiệu các loại sách, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy bậc học mầm non, từ đó ứng dụng phù hợp với đơn vị mình.
 3. Sử dụng máy chiếu giới thiệu một số loại sách, tài liệu với chủ đề “Những điều kỳ diệu của thiên nhiên” tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường.
 4. Các tổ tiến hành tọa đàm, thảo luận. Báo cáo về tổ văn phòng để tiến hành tập hợp báo cáo.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 5 của trường mầm non Quảng Phúc

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                    (đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Lan